PRESENTING AUTHOR: WIOLETTA SOWA

ČETVRTAK 6.10.2016. u 18h, Mala sala u Domu kulture “Studentski grad”
Thursday 6.10.2016. at 18h, Small Hall at Culture Center “Studentski grad”

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ АУТОРА И ЧЛАНА ЖИРИЈА: Виолета Сова
Presenting Author and Jury member: Wioletta Sowa

wiola-sowa

“Главна област  мог уметничког рада је анимирани филм, али такође мешовити медији и хибриди, комбинације анимације и играног филма. Моја интересовања су фокусирана на људима, њиховим осећањима и емоцијама. Црпим своју инспирацију из посматрања, ситуација и искуства стварних људи. Оно што ја радим је нека врста анимирано-документарног филма, са ликовима кои нису приказани објективно, већ кроз филтер својих субјективних емоција. Коришћењем специфичног језик анимације  покушавам да изразим значење и суштину осећања мојих протагониста. Оно што је веома интересантно за мене је невербална комуникација, посебно говор тела. Тако креирам заплет у својим филмовима. Користим и истражујем кретање, сећање на појединачне покрете које чинимо, време – који има специфичну природу и креативну моћ у анимираном филму. У зависности од изабране теме, за мене је природан корак да се померим даље од анимације. Када имам идеју за филм и када донесем одлуку о жанру филма, не осећам непријатност према било ком избору. Међутим, постоје идеје, које се могу реализовати само као анимирани филм, због веома  специфичне (с)ликовности. Један од таквих пројеката је XOXO пољупци и загрљаји. Такође, признајем да је језик филма који се може користити у анимацији и даље мој омиљени начин уметничког изражавања.”

“Main area of my artistic activity is animated film, but I also create mixed media films, which combine animation and fiction film. My interests focus on people, their feelings and emotions.  I draw my inspiration from observations, situations and experience of real people. What I do is a kind of animated documentary, with the characters not shown objectively, but through a filter of their subjective emotions. Using the specific language offered by animation I try to express the meaning and essence of my protagonists’ feelings. What is very interesting for me is non-verbal communication, especially the body language. This is how I build plot in my films. I use and explore movement, the memory of individual gestures we make, time – which has a specific nature and creative power in animated film. Going beyond the animation was a natural step for me, related by taken subjects. When I have an idea for a movie and I make a decision about genre of a film, I do not feel embarrassed by any preference. However, there are ideas, which can be realized only as animated films, due to the very specific imagery. One such project was XOXO kisses and hugs. I also admit that the language of the film appropriate for the animation is still my favorite way of artistic expression.”

 

1-between-us

ИЗМЕЂУ НАС
Between us
2000, 6:00 min

Потрага за сопством у другој особи. Прича о емоцијама, конфликту и односу двоје заљубљених.
A search for the self in the other. About emotions, conflict and the relationship between people in love.

 

2-refrains

РЕФРЕНИ
Refrains
2007, 13:00 min

Фрагменти сећања, снова и доживљаја су пренети путем светлих импресионистичких слика и етеричне музике. Три генерације жена са присним везама у сусрету са својим сећањима.
Fragments of memories, dreams and experiences are conveyed through luminous impressionistic images and ethereal music. Three generations of women with close bonds encounter their memories. 

 

3-nicht-farbe

БЕЗ БОЈЕ
Nicht Farbe
2012, 11:00 min

За потребе 6. Фестивала поезије и филма Зебра, пољски аутори Мациек Мајевски, Лукаш Тварковски и Виола Сова су сарађивали са немачким песницима, Норбертом Хумелтом, Ником Блојтгеом и Кристијаном Филипсом како би креирали филмске верзије њихових поема. Ово је ауторкина верзија поеме Ника Блојгта “Без боје”.
For the 6th ZEBRA Poetry Film Festival, Polish film makers Maciek Majewski, Łukasz Twarkowski and Wiola Sowa have collaborated with German poets Norbert Hummelt, Nico Bleutge and Christian Filips to make film versions of poems of theirs.  This is Wiola Sowa’s version of Nico Bleutge’s poem “Nicht Farbe”.

 

4-blue-artists

ПЛАВИ УМЕТНИЦИ СТВАРАЈУ УМЕТНОСТ
Blue Artists Create Art
2012, 5:00 min

Основна идеја је била да се покажу дела савремене уметности из колекције галерије као инспирација за дечију машту.
The basic idea was to show contemporary artworks from the gallery collection as an inspiration for imagination for children.

 

endblum_01

ЕНДБЛУМ
Endblum
2014, 11:00 min

Овај кратки филм је скоро у потпуности настао од архивске грађе из предратног свакодневног живота јеврејске заједнице у области централне и источне Европе. Црно-беле фотографије у пратњи реалистичног звука који оживљава слике. Ендблум је минималистичка прича о одсуству. Једини савремени приказ, у контрасту са архивом, видимо унутрашњост празне синагоге – мртвог и лишеног оригиналне функције простора.
This short film is almost entirely filled with archival materials of the pre-war daily life of the Jewish community in the areas of Central and Eastern Europe. Black-and-white photos are accompanied by realistic sound that brings images to life. Endblum is a minimalist story about absence. The only modern terms, contrasting with the archives, we see the inside of an empty synagogue – dead and devoid of original function space.

 

xoxo_07

XOXO ЗАГРЉАЈИ И ПОЉУПЦИ
XOXO Hugs and Kisses (рад у настајању / work in progress)
2016, 14:00 min

„XOXO загрљаји и пољупци“ је филм о усамљености, не у буквалном смислу бити сам, али о усамљености упркос појавама блискости. Гледамо утакмицу у којој прелазимо границе и превазилазимо нашу сензуалност изван прихваћених норми. Нека врста перформанса у којем се ликови играју заједно, уживајући у задовољству, а истовремено борећи се са сопственом немогућношћу да створе дубље везе.
“XOXO – Hugs and Kisses” is a film about loneliness, not treated literally as being alone, but loneliness despite appearances of proximity. We watch a game in which we cross the boundaries and transcend our sensuality beyond accepted norm. A kind of performance in which the characters are playing together, enjoying the pleasure, and at the same time struggling with their inability to create a deeper bond.

 

ČETVRTAK 6.10.2016. u 18h, Mala sala u Domu kulture “Studentski grad”
Thursday 6.10.2016. at 18h, Small Hall at Culture Center “Studentski grad”

TRAJANJE PROGRAMA / Program Duration 60min