MEDIA DAN

SUBOTA 8.10.2016. u 13-16h, Klub Magistrala u Domu kulture “Studentski grad”
Saturday 8.10.2016. at 13-16h, Club Magistrala at Culture Center “Studentski grad”

oglasweb

КРЕАТИВНА ЕВРОПА MEDIA
Улаже у креативност од 1991. године

Потпрограм MEDIA у оквиру програма Креативна Европа подстиче развој европског аудиовизуелног и мултимедијалног сектора, дајући подршку: развоју, дистрибуцији и промоцији европских играних, анимираних и документарних филмова и телевизијских серија, развоју и промоцији нових медијских садржаја, стручном усавршавању филмских професионалаца, развоју нових технологија и платформи за дистрибуцију аудиовизуелног садржаја, филмским фестивалима и развоју публике.

Циљеви MEDIA потпрограма су: јачање европског аудиовизуелног и мултимедијалног сектора наглашавајући европски идентитет, наслеђе и културну разноликост; већа присутност европских аудиовизуелних дела на међународном тржишту; јачање и подстицање иновативности и конкурентности европског аудиовизуелног сектора.

У 2016. години MEDIA обележава 25 година свог постојања и током овог периода у европски аудиовизуелни сектор уложено је 2.4 милијарде евра. Подржава се развој играних документарних и анимираних филмова, продукција ТВ програма високог квалитета и развој видео игара (33% укупних инвестиција), иницијативе за усавршавање филмских и аудиовизуелних професионалаца (8%), приступ маркетима и умрежавање (10%), дистрибуција европских ненационалних филмова (39%), online дистрибуција (5%) и развој публике кроз подршку филмским фестивалима и иницијативама које подстичу филмско образовање (5%).

Од децембра 2015. године Србија је део MEDIA потпрограма. MEDIA деск Србија је имплементационо тело потпрограма MEDIA које је оформљено у оквиру Филмског центра Србије.

Циљ MEDIA деска јесте да пружи подршку представницима аудиовизуелног и мултимедијалног сектора који желе да обезбеде учешће у потпрограму MEDIA. Кроз консултације, јавне догађаје и едукативне активности које организује, MEDIA деск информише о могућностима које пружа MEDIA потпрограм и пружа подршку и савете за конкурисање.

MEDIA дани у оквиру БАЛКАНИМА фестивала организују се у склопу обележавања 25 година постојања MEDIA потпрограма. Током трајања фестивала биће отворен МЕДИА деск штанд на коме ће посетиоци моћи да се информишу о МЕДИА потпрограму и могућностима које овај програм пружа аудиовизуелном сектору у Европи. У оквиру MEDIA дана, 8. октобра, биће представљене конкурсне процедуре за MEDIA потпрограм. У сарадњи фестивала  БАЛКАНИМА и MEDIA деска Србије организоваће се и предавање пољске продуценткиње Ане Мрочек која ће публици представити своја искуства и праксе у развоју анимираних аудиовизуелних пројеката.

 

CREATIVE EUROPE MEDIA
Investing in creativity since 1991

MEDIA Subprogram within the framework of the Creative Europe program encourages the development of the European audiovisual sector by providing support for development, distribution and promotion of European films production of TV programmes, training initiatives of film professionals, the development of new technologies and platforms for distribution of audiovisual content, film festivals and audience development.

MEDIA sub-program aimes at supporting European audiovisual sector, highlighting the European identity, heritage and cultural diversity; greater presence of European audiovisual works on the international market and  strengthening and stimulating innovation and competitiveness of the European audiovisual sector.

In 2016 MEDIA celebrates 25 years of its existence, and during this period 2.4 billion euros has been invested in creativity by the EU. MEDIA supports the development of feature, documentaries and animated films, TV program production and development of high-quality video games (33% of total investment), initiatives for training of film and audiovisual professionals (8%), access to markets and networking (10%), distribution of non-national European films (39%), online distribution (5%) and audience development through support for film festivals and initiatives that promote film literacy (5%).

In December 2015, Serbia has become the part of MEDIA sub-program. MEDIA desk Serbia is an implementation body of the MEDIA subprogram, formed within the Film Centre Serbia.

The task of the MEDIA Desk is to support  representatives of the audiovisual sector in Serbia who would like to participate in MEDIA subprogram. Through consultations, public events and educational activities, the MEDIA desk provides prmotes MEDIA and provides information about the possibilities offered by the MEDIA sub-program.

In the framework of 25 years of MEDIA subprogram,  MEDIA day will be organized within BALKANIMA festival. MEDIA desk info stand will be open during the festival providing information to visitors about MEDIA subprogram and the possibilities this program offers the audiovisual sector in Europe. Within MEDIA day, on 8th October, MEDIA desk Serbia will organize presentation of MEDIA program for the support of the developemt of the audiovisual projejects. Also, in cooperation BALKANIMA festival the lecture of film producer, Anna Mroczek from Poland that will present their experiences and practices in the development of animated audiovisual projects will be organized.