JURY 2018

MAIN COMPETITION JURY / ГЛАВНИ ЖИРИ

 

Sébastien Sperer

Sébastien Sperer joined the Annecy International Animated Film Festival in 1999 when he was in his early 20s. He is now one of 3 programmers at Annecy. Since Annecy abolished its Preliminary Selection Committee in 2012, Sébastien is in charge of selecting films that would compete in major categories. He is also a programmer for ‘Le Forum Blanc’- the annual international appointment for exploring the development of multiplatform projects through case studies, workshops and debates- which is hosted by CITIA, a parent organization of Annecy’s Organizing Committee. Whenever he can, he also spreads animation in hospitals and prisons.

Себастиен Шперер се придружио Међународном фестивалу анимираног филма у Ансију 1999. године, у својим раним двадесетим. Сада је један од три програмска уредника овог фестивала. Како је Фестивал у Ансију укинуо Одбор за прелиминарну селекцију 2012. године, Себастиен је сада задужен за одабир филмова који ће се такмичити у главним категоријама. Такође, уређује програм за Le Forum Blanc – годишњи међународни сусрет током ког се истражује развој мултиплатформских пројеката кроз студије случаја, радионице и дебате – а који организује CITIA, матична организација Организационог одбора Фестивала у Ансију. Када год може, преноси приче о анимацији у болницама и затворима.

Dimitrije Vojnov

Wile E. Coyote of Serbian cinema, dramaturg and one of the most active Serbian screenwriters of the younger generation. Until now, nine feature-length films were made after his screenplays, with most prominent among them being hit comedies “Little Buddho” (2014) and “Samurai in the Autumn” (2016), sports spectacle “See You in Montevideo” (2014) and SF melodrama “Ederlezi Rising” (2018). In the field of animation, he wrote the screenplay for feature-animated films “E-Pigs” (2009) and “Of Bugs and Heroes” (2018). He considers the Road Runner is a film that makes the screenwriter content.

Пера Којот српске кинематографије, драматург и један од најактивнијих српских сценариста млађе генерације. До сада је реализовано девет дугометражних филмова по његовим сценаријима, а међу њима се издвајају хит комедије „Мали Будо“ (2014) и „Јесен самураја“ (2016), спортски спектакл „Монтевидео, видимо се!“ (2014) и СФ мелодрама Ederlezi Rising (2018). На пољу анимације, потписао је сценарио за играно-анимиране филмове E-Pigs (2009) и „О бубицама и херојима“ (2018). Птицом Тркачицом сматра филм којим је сценариста задовољан.

Martina Meštrović

Martina Meštrović (1974) graduated Sculpture from Zagreb Academy of Fine Arts. Since 2004, she has been collaborating with the artistic collective Creative Syndicate on many commercial and artistic project in the field of animation. Until now she has directed two films, Bla (2013) and Peter’s Forest (2016). Both films were awarded and screened worldwide. Currently, she works with multimedia artist Tanja Vujasinović, on an animated documentary film about a famous Croatian sculptress Marija Ujević Galetović.  She lives and works in Zagreb,Croatia.

Мартина Мештровић (1974) је дипломирала вајарство на Академији ликовних уметности у Загребу. Од 2004. године сарађује са уметничким колективом Креативни синдикат на многим комерцијалним и уметничким пројектима на пољу анимације. До сада је режирала два филма, „Бла“ (2013) и „Петрова шума“ (2016). Оба филма су награђена и приказивана широм света. Тренутно сарађује са мултимедијалном уметницом Тањом Вујасиновић на анимираном документарцу о чувеној хрватској вајарки Марији Ујевић Галетовић. Живи и ради у Загребу.

 

STUDENTS’ JURY / СТУДЕНТСКИ ЖИРИ

 

Vojin Vasović

Vojin Vasović is a film and theatre director. He is the producer and director at To Blink Animation Studio, a film production organization based in Kragujevac and Toronto. He is an Assistant Professor of Film Directing at the Academy of Arts in Belgrade. His films (“Breathtaking”, “5 Minutes Each”, “Twice Upon a Time” etc) were screened at a number of international festivals where they have won over fifty awards for directing, screenplay and animation. At the moment, he is pre-producing his first feature-length animated film.

Војин Васовић је филмски и позоришни редитељ. Продуцент је и редитељ To Blink Animation студија, филмске куће дупло базиране у Крагујевцу и Торонту. Асистент је професора филмске режије на Академији уметности у Београду. Његови филмови („Дашак“, „Сваких пет минута“, „Био двапут један краљ“ итд) били су увршћени у селекције многих интернационалних фестивала на којима су освојили преко педесет признања за режију, сценарио и анимацију. Тренутно је у претпродукцији свог првог дугометражног анимираног филма.

Katrin Novakovic

Katrin Novakovic was born in 1989 in Stuttgart, Germany. After finishing elementary school at the island of Solta (Croatia) she enrolls in the School of Design, Graphics and Sustainable Construction in Split, Department for Multimedia Technicians. Her graduation film has brought her participation at the 6. International Fair of Innovation ARCA in 2008. In 2009, she completed a film course at the Cine Club Split, and started undergraduate Film and Video Studies at the Arts Academy in Split. Defending her graduation animated film “Protoplasm”, she gained a Master’s degree in Animated Film and New Media at the Academy of Fine Arts in Zagreb. The film won the Best Animated Film Award at the Croatian Revue of Students’ Films and the second prize at the Revue of Croatian Film. She makes short animated sequences for the documentary TV series “On the Tip of the Tongue” produced by Croatian Radio-television (HRT).

Катрин Новаковић је рођена 1989. у Штутгарту у Немачкој. По завршетку основне школе на острву Шолти (Хрватска) уписује смер мултимедијалног техничара у Школи за дизајн, графику и одрживу градњу у Сплиту. Њен матурски анимирани филм из 2008. године награђен је учешћем на 6. Међународном сајму иновација ARCA 2008. на Загребачком Велесајму. 2009. завршава филмски течај у Кино клубу Сплит, те уписује преддипломске студије филма и видеа на Уметничкој академији у Сплиту. На одбрани дипломског рада анимираним филмом „Протоплазма“ стиче статус магистра анимираног филма и нових медија при Академији ликовних уметности у Загребу. Филм осваја награду за најбољи анимирани филм на Ревији студентског филма и другу награду на Ревији хрватског филмског стваралаштва. За Хрватску радиотелевизију (HRT) ради кратке анимиране секвенце за документарну емисију „Наврх језика“.

Zarko Ivanov

Zarko Ivanov (1976) is a Languages and Literature graduate at the Philology Faculty in Skopje. In 2006 he attends the Film Art College in Sofia, Bulgaria after which he completes a Master‘s in Cultural Studies at the University of Skopje and Master‘s in Animation Film Directing at the The University of Audiovisual Arts. He is the founder of the production company “Flip Book” where he has produced nearly 20 short animated, documentary and live action films. As a director of animated films, he made the “Round Trip” trilogy which was screened at more than 100 festivals around the world and won more than 10 awards.

Жарко Иванов (1976) је дипломирао Језик и књижевност на Филолошком факултету у Скопљу. 2006. године похађа Факултет филмске уметности у Софији, у Бугарској, након чега стиче мастер дипломe из области студија културе на Универзитету у Скопљу и режије анимираног филма на Универзитету аудио-визуелних уметности. Оснивач је продукцијске куће Flip Book у склопу које је продуцирао скоро 20 краткометражних анимираних, документарних и играних филмова. Као редитељ анимираних филмова снимио је трилогију Round Trip, која је приказана на преко 100 фестивала широм света и награђена са преко 10 признања.

 

NATIONAL COMPETITION / ДОМАЋИ ФИЛМ

 

Nikica Gilić

Holding a Ph.D. in filmology, Nikica Gilic (Split, 1973) works as an Associate Professor at the Faculty of Philosophy in Zagreb, Department of Comparative Literature, and also teaches at the Academy of Dramatic Arts. He has published books “Film Genres and Types” and “Introduction to Theory of Narration in Cinema” (both in 2007), and “Introduction to the History of Croatian Film” (2010). He is the chief editor of “Croatian Film Yearbook”, the board member of Animafest Festival in Zagreb and the Chairman of the Board of Directors at Zagreb Film. He is the editor or co-editor of several books, including the anthology book “Yugoslavia. Literature, Film and Visual Culture” (2015, ed. M. Jakisa and N. Gilic), and he is also preparing the anthology book “Global Animation Theory”.

Доктор филмологије Никица Гилић (Сплит, 1973) ради као ванредни професор на Одсеку за компаративну књижевност Филозофског факултета у Загребу, а предаје и на Академији драмске уметности. Објавио је књиге „Филмске врсте и родови“ и „Увод у теорију филмске приче“ (обе 2007), те „Увод у повјест хрватског играног филма“ (2010). Главни је уредник „Хрватског филмског љетописа“, члан Одбора фестивала Анимафест у Загребу и председник Управног одбора установе Загреб филм. Уредник је или ко-уредник више књига, укључујући зборник Partisans in Yugoslavia. Literature, Film and Visual culture (2015, ур. М. Јакиша и Н. Гилић), а у припреми је и зборник Global Animation Theory.